Published: Prof. Xiaofei Tian translation of Taiping rebellion memoir